Een tijd van oplettendheid

Advent 2021: Afl. 1

Vandaag, voor aflevering 1, wil ik even kijken naar wat we kunnen lezen in bijvoorbeeld Lukas 21, 25-28:
“En er zullen tekenen zijn aan zon, maan en sterren, en op de aarde benauwdheid onder de volken, in radeloosheid door het bruisen van zee en watergolven, terwijl mensen het besterven van bangheid en verwachting van de dingen die over het aardrijk komen; want de krachten van de hemelen zullen wankelen En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen in een wolk, met kracht en grote heerlijkheid Als nu deze dingen beginnen te gebeuren, richt u op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing is nabij.”

En in Lukas 21,34-36:
“Past echter op uzelf, dat uw harten niet misschien worden bezwaard door roes en dronkenschap en zorgen van het leven, en die dag u plotseling overvalt als een strik. Want hij zal komen over allen die gezeten zijn op het hele aardoppervlak. Waakt echter, terwijl u te allen tijde bidt dat u in staat zult zijn te ontkomen aan dit alles wat staat te gebeuren, en te bestaan voor de Zoon des mensen”
Broeders en zusters, hier (en op nog veel andere plaatsen) worden we opgeroepen om waakzaam te zijn. Advent is een tijd van oplettendheid, van wachten en van uitkijken naar wat komt. Dat gold voor destijds in Israël (Bethlehem) bij het uitkijken naar de komst van de beloofde Verlosser, en dat geldt voor vandaag, bij het uitkijken maar de terugkomst van de beloofde Verlosser.

“Komst” en “Terugkomst”: twee woorden die de vertaling zijn van het Latijnse woord “Advent”. Advent wordt gekenmerkt door de zwangerschap, door het wachten op de verschijning van de Beloofde, door het oplettend uitkijken naar het geboortemoment dat in beide gevallen de wereldgeschiedenis van de hele mensheid, verandert. De Bijbel leert dat wij ons intens daarop moeten voorbereiden. Enkele teksten die ons kunnen leren hoe we dat kunnen doen:
• Lukas 12, 41-46: ”En Petrus zei tegen Hem: Heere, spreekt U deze gelijkenis tot ons, of ook tot allen? En de Heere zei: Wie is dan de trouwe en verstandige rentmeester, die de heer over zijn huisbedienden zal aanstellen om aan hen op de juiste tijd het voedsel te geven dat hun toekomt? Zalig de slaaf die door zijn heer bij zijn komst zo handelend aangetroffen zal worden. Werkelijk, Ik zeg u dat hij hem over al zijn bezittingen zal aanstellen. Als die slaaf echter in zijn hart zou zeggen: Mijn heer blijft nog lang weg, en zou beginnen de knechten en de dienstmeisjes te slaan, te eten en te drinken en dronken te worden, dan zal de heer van deze slaaf komen op een dag waarop hij hem niet verwachten op een uur dat hij niet weet; en hij zal hem in stukken houwen en hem in het lot doen delen van hen die ontrouw zijn. De dienaar die de goede dingen doet, of te wel de gelovige die zijn Heer verwacht, is gelukkig wanneer zijn Heer komt. Maar voor diegene die niet verwacht komt de heer van die slaaf op een dag waarop hij het niet verwacht en op een tijdstip dat hij niet kent”.

Verwachten dat Jezus Christus komt, kan je zoveel hoop geven. Deze hoop is een bron om juiste en gezonde keuzes te maken: om af te rekenen met terugkerende zonde, om met nog meer passie je medemensen te dienen, of over Jezus Christus te vertellen. Hoop kan jouw blik op je omstandigheden totaal veranderen. Hoop kan je echt activeren!

• 1 Thess 5, 6: “Wij zijn niet van de nacht en ook niet van de duisternis. Laten wij dan niet, evenals de anderen, slapen, maar laten wij waakzaam en nuchter zijn.”

• Openbaring 3, 3: “Bedenk dan hoe u het hebt ontvangen en gehoord, en houd het vast en bekeer u. Als u dan niet waakzaam bent, zal Ik bij u komen als een dief en u zult beslist niet weten op welk uur Ik bij u zal komen”.

De bovenstaande woorden van Jezus zelf en van Zijn woordvoerders/ apostelen zijn zo helder en duidelijk als maar zijn kan: als je waakzaam bent, zegt Hij, zal Ik niet bij je komen als een dief in de nacht. Neen je zult beslist weten op welk uur Ik bij je zal komen. Wat een heerlijke belofte en tevens wat een oproep om waakzaam te zijn.

 Karel Buntinx