Een kleine profeet met een grote boodschap

Advent 2021: Afl. 9

En gij, Betlehem, land van Juda, zijt geenszins de minste onder de leiders van Juda, want uit u zal een leidsman voortkomen, die mijn volk Israël weiden zal. – Mat. 2, 6

In de herinnering van velen van ons is er één vers uit het O.T. dat voor altijd in ons geheugen is ingebed. Het is de tekst die Mattheus citeert uit Micha 5, 1: “Uit jou, Betlehem in Efrata, te klein om tot Juda’s geslachten te behoren, uit jou komt Iemand voort die voor Mij over Israël zal heersen.” 

Herkent ge het? Natuurlijk herkent ge het. Maar wat meestal helemaal vergeten wordt is het tweede deel van dit vers van Micha, het gedeelte dat Mattheus nièt aanhaalt. Maar dat in de gedachten van de Joden van die tijd die deze kleine profeet zo goed kenden als vanzelf naar boven zal gekomen zijn als ze het eerste deel hoorden of lazen. En het is dat gedeelte dat dit vers zo belangrijk, zo tekenend maakte. Het luidt: “Zijn oorsprongen zijn van oudsher, van eeuwige dagen af.”

Jezus’ leven begon niet bij Zijn menswording in Bethlehem. Zijn aardse leven begon toen inderdaad, maar vergeten we soms niet te gemakkelijk dat daar nog heel veel aan vooraf ging? Als de God-mens was Jezus de eeuwige Zoon van God Die in alle eeuwigheden leefde. Alleen Hij kon de profetische verwachtingen uit de Joodse geschiedenis vervullen. Alleen een eeuwig Iemand kon ooit de eeuwige Koning worden van een eeuwig koninkrijk zoals de Bijbel al eeuwen eerder voorspeld had. Alleen een volmaakt rechtvaardig Iemand is in staat om te regeren in volmaakte rechtschapenheid, volmaakte juridische gerechtigheid, en volmaakte vrede; en dat zowel als Redder als als Rechter. Alleen Jezus kon de profetische verwachtingen invullen die gesteld waren in langs de ene kant de Zoon van DAVID en aan de andere kant de Zoon van GOD.

Micha stelt verder in datzelfde hoofdstuk: “Dan zal Hij staan en hen weiden in de kracht van de Heer, in de majesteit van de naam des Heren, zijn God; en zij zullen rustig wonen, want nu zal Hij groot zijn tot aan de einden der aarde, en Hij zal vrede zijn.” – Micha 5, 3-4a 
Micha 5, 2-4 is zowat de meest rechtstreekse Messiaanse profetie die stelt dat de komende Koning Die zou geboren worden in Bethlehem en Die uiteindelijk zou regeren als Koning vanuit Jeruzalem niemand anders zou zijn dan Jezus, de Zoon van God Die ook de Zoon des Mensen werd.

Voor degenen die ook andere, vooral voorspellende, teksten over Jezus’ komst van bij de Vader naar de aarde eens wil nalezen en er misschien eens biddend over willen nadenken in deze Adventtijd, zal ik hieronder een lijstje met dergelijke teksten opnemen telkens voorafgaand met één (+/- één) woordje uitleg:

• De Prins van Vrede: Jesaja 9, 1-7
• De uit een maagd geboren Zoon: Jes 7, 13-16
• De Wortel uit de stam van Jesse: Jesaja 11, 1-9
• Het kosmische aspect van het kerstgebeuren: Joh 1, 1-5
• De geboorte van de God-mens: Fil 2, 6-11
• De Eerstgeborene van de schepping: Kol 1, 12-20

Karel Buntinx