De Heilige Geest en onze bekeringen

Vastenoverweging 13 – woensdag 16 maart 2022

En? Heeft de appelmoes jullie gisteren gesmaakt? Indien je nog dergelijke recepten uit onze voorouderstijd zou willen proberen - vastenrecepten wel te verstaan - ik vond die van appelmoes met lever op de volgende site, waar je er nog vele soortgelijke kan ontdekken: https://coquinaria.nl/. Het eerste recept dat er vandaag opstaat heet “Valse Vis”. (En dat is geen scheldwoord van mij aan jouw adres hoor!)
Maar nu weer serieus hé. Laat ons beginnen met een tekstcitaat uit de Bijbel:

In die tijd, toen de menigten zich in groten getale verzamelden, begon Jezus te zeggen: "Deze generatie is een slechte generatie. Ze zoekt een teken, maar er zal haar geen teken gegeven worden, tenzij Jona's signaal.


Inderdaad, zoals Jona een teken was voor de Ninevieten, zo zal hij ook voor dit geslacht de Zoon des Mensen zijn. De dag des oordeels zal de koningin van het Zuiden met de mannen van dit geslacht opstaan en hen veroordelen. Omdat ze uit een ver land kwam om Salomo's wijsheid te horen. En hier is wie groter is dan Salomo.
Op de dag van het proces zullen de Ninevieten samen met dit geslacht opstaan en het veroordelen. Omdat ze bekeerd waren toen ze Jona's prediking hoorden. En hier is wie groter is dan Jonas." - Luk 11, 29-32

Lukas haalt hier een deel uit een toespraak van Jezus aan waarin Hij Jonas, je weet wel: de profeet die door een (soort wal-)vis ingeslikt werd omdat hij weigerde in de stad Nineve te gaan vertellen over de God van Abraham, Israël en Jakob, en toen hij zich bedacht, daar in de buik van die vis, uitgespuwd werd en dan toch maar ging getuigen van God met als resultaat een algehele bekering van de inwoners.
Waar is de tijd? Ken jij geen hedendaagse Jonas die dat opnieuw kan realiseren door God kracht? Al moet ik voor een walvis zorgen, laat het me weten hé!

Maar, Jezus zegt hier ook dat wat toen gebeurde geen herhaling kende in de tijd dat Hijzelf predikte en dat dit een totale veroordeling betekende voor die generatie Joden van 2000 jaar geleden. En wat hebben we daar al van gezien? Zonder in de hemel te kunnen binnenkijken, hebben we toch al mogen zien dat die generatie waarover Jezus sprak uit hun land is weggejaagd in het jaar 57 n/Chistus’ geboorte en over de hele wereld werd verspreid. En tot in het jaar 1948, na eeuwen van uiterst zware vervolgingen, keerde het niet meer terug.

En dan staat er tot slot: “Hier is Wie groter is dan Jona”. En Die Grotere is er eigenlijk nog altijd, en doet nog altijd een oproep tot bekering; eigenlijk tot een dubbele bekering. Een eerste bekering is de keuze die elke individuele mens moet maken: “Ja, ik geloof dat Jezus de Zoon van God is en ik wil mij aan Hem toevertrouwen”. Jezus nodigt ons tot die bekering uit. Deze oproep is een essentieel onderdeel van de verkondiging van het Koninkrijk van God: "Bekeert u en gelooft in de Blijde Boodschap" (Mc 1,15) roept Jezus ons toe. En daaraan verbindt Hij onze eeuwige redding.
De tweede bekering is anders, het is een langdurige bekering: een verandering van levensstijl door de Heilige Geest die God na die eerste bekering aan ons geeft. Die H. Geest die onze eigen geest in ons hart stap voor stap gaat veran-deren, zodat wij ook stap voor stap meer en meer op Jezus gaan gelijken: in onze levensstijl, onze keuzes, onze normen en waarden,… Anders geformu-leerd: door die voortdurende bekering wordt onze ziel gevoed, omgebouwd doordat de H. Geest haar vervult met de liefde van en voor God en de naaste.
De vastentijd is een tijd die zeer geschikt is voor de bekering van het leven en innerlijke vernieuwing. In feite is er geen vastentijd zonder bekering. Er is geen follow-up van Christus zonder die verandering van leven. Daarom is de Bijbel, het Woord van God, voor ons een vurige oproep voor dat nieuwe leven in Christus.
We kunnen zeggen dat de christen ‘een bekeerling tot een staat van bekering’ is (om het moeilijk te zeggen ), want die tweede bekering duurt zo lang als onze pelgrimstocht in deze wereld duurt. Die bekering maakt deel uit van de kern, het hart van het leven. Het eist concrete gebaren van liefde en barmhar-tigheid, samen delen en rechtvaardigheid.
De veertigdagentijd is nog steeds een gunstige tijd voor ons om onze kwets-baarheid te erkennen, dicht bij de troon van genade te komen, door een zuiverende belijdenis van onze zonden.

“Laten we dus zonder schroom de troon van Gods genade naderen, waar we telkens als we hulp nodig hebben barmhartigheid en genade vinden”.
- Heb. 4, 16