Lofprijzing

VErbindinG2004 LofprijzingEn hoe kunnen we zo’n magazine over Corona-moeiten beter afsluiten dan met een lofprijzingspagina ter ere van onze God die ons ook in deze tijd zo bewaart?!
Daar gaan we:

U, mijn God en Koning, wil ik roemen,

Uw naam prijzen tot in eeuwigheid.
Elke dag opnieuw wil ik U prijzen,
Uw naam loven tot in eeuwigheid:
‘Groot is de HEER, Hem komt alle lof toe,
Zijn grootheid is niet te doorgronden.’
Psalm 145, 1-3

 

Erken de HEER, stammen en volken,
erken de HEER, Zijn majesteit en macht,
erken de HEER, de majesteit van Zijn naam,
draag geschenken voor Hem aan.
Buig u voor de HEER in Zijn heilige glorie,
huiver, heel de aarde, wanneer Hij verschijnt.
Vast staat de wereld, ze wankelt niet.
Laat de hemel zich verheugen, de aarde juichen.
Zeg onder de volken: “De HEER is Koning.”
1 Kronieken 16, 28-31

HEER, U bent mijn God.
Ik zal U hulde bewijzen, Uw naam loven.
Want wonderbaarlijk zijn Uw daden,
U hebt Uw beleid sinds mensenheugenis
trouw en betrouwbaar uitgevoerd.
Jesaja 25:1

Loof de HEER, want Hij is goed,
eeuwig duurt Zijn trouw.
1 Kronieken 16:34

Al zal de vijgenboom niet bloeien,
al zal de wijnstok niets voortbrengen,
al zal de oogst van de olijfboom tegenvallen,
al zal er geen koren op de akkers staan,
al zal er geen schaap meer in de kooien zijn
en geen rund meer binnen de omheining -
toch zal ik juichen voor de HEER,
jubelen voor de God Die mij redt.
Habakuk 3:17-18

Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader die zich over ons ontfermt, de God die ons altijd troost en ons in al onze ellende moed geeft, zodat wij door de troost die wijzelf van God ontvangen, anderen in al hun ellende moed kunnen geven.
2 Korintiërs 1:3-4

Zing voor God, bezing Zijn naam,
maak ruim baan voor Hem die door de vlakten rijdt,
HEER is Zijn naam, jubel als Hij verschijnt:
Vader van wezen, Beschermer van weduwen,
God in Zijn heilig verblijf.
Psalm 68:5-6

Geprezen zij de naam van God, van eeuwigheid tot eeuwigheid,
want Hij bezit wijsheid en kracht.
Hij verandert tijden en uren,
Hij zet koningen af en stelt koningen aan,
Hij geeft de wijzen hun wijsheid,
en de verstandigen hun kennis.
Hij onthult diepe, verborgen dingen,
Hij weet wat in duister is gehuld,
en het licht woont bij Hem.
Daniël 2, 20-22

Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die Hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer.
Romeinen 8, 38-39

Wat ben je bedroefd, mijn ziel,
en onrustig in mij.
Vestig je hoop op God,
eens zal ik Hem weer loven,
mijn God Die mij ziet en redt.
Psalm 42:12

Ga binnen, laten wij buigen in aanbidding,
knielen voor de HEER, onze Maker.
Psalm 95:6

Ik, Nebukadnessar, roem, verhef en verheerlijk nu de Koning van de Hemel. Al Zijn daden zijn juist en Zijn paden recht.
Daniël 4:34

Ik zeg tot de HEER: 'U bent mijn Heer,
mijn geluk, niemand gaat U te boven.'
Psalm 16:2

Geprezen zij de HEER, die Zijn volk Israël rust heeft gegeven, zoals Hij heeft beloofd.
1 Koningen 8, 56

Al zouden de bergen wijken en de heuvels wankelen, Mijn liefde zal nooit meer van jou wijken en Mijn vredesverbond is onwankelbaar – zegt de HEER, Die zich over je ontfermt.
Jesaja 54:10

Vol vreugde zullen jullie uittrekken
en in vrede zul je huiswaarts keren.
Bergen en heuvels zullen je juichend begroeten,
en alle bomen zullen in de handen klappen.
Jesaja 55, 12